header_overons

Promises studie

1. Informatie voor zwangere vrouwen die worden uitgenodigd voor het P5D onderzoek.

Introductie

PROMISES staat voor Pregnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions. Oftewel, hoe gaat het met de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap angst- en/of depressieklachten hadden? En wat gebeurt er wanneer we deze vrouwen al tijdens de zwangerschap een therapie voor deze klachten aanbieden?
P5D staat voor Predicting - Pregnancy - Personality - Post Partum - Depression. Kunnen we tijdens de zwangerschap al voorspellen wie er een verhoogd risicio heeft op een postnatale depressie, en wat is de rol van persoonlijkheid daarin? 

Waarom doen we dit onderzoek?
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een postnatale depressie vaak voorkomt bij vrouwen die tijdens de zwangerschap al last hebben van klachten van depressieve aard. Ook zijn er studies die laten zien dat bepaalde aspecten van de persoonlijkheid een rol spelen bij het al dan niet ontwikkelen van een depressie.
Dit onderzoek kijkt of hier een verband bestaat; is bij vrouwen met bepaalde persoonlijkheidskenmerken de kans dat hun depressie tijdens de zwangerschap uitgroeit tot een postnatale depressie groter dan bij vrouwen met andere persoonlijkheidskenmerken?

Hoe ziet het onderzoek er uit?
De verloskundige geeft op het eerste consult een informatiepakket mee, met daarin een folder met informatie over het onderzoek en een vragenlijst. Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over angst- en depressieklachten, over de sociale steun die iemand krijgt, en over de persoonlijkheid. Wanneer deze vragenlijst ingevuld terug wordt gestuurd, krijgt de deelneemster binnen enkele weken een email met daarin een link naar een volgende vragenlijst, die op het internet ingevuld kan worden. Hierin wordt belangrijke aanvullende informatie gevraagd, zoals over lichamelijke gezondheid en leefstijl. Vervolgens krijgen alle deelneemsters op 24 en 36 weken zwangerschap, en op 6 weken, 4.5 maanden, 6 maanden en 12 maanden na de bevalling nogmaals een vragenlijst. Elke keer krijgen ze de 16 vragen over angst- en depressieklachten, en op 36 weken zwangerschap en 6 weken na de bevalling nog een aantal andere vragen. Deze vragen kunnen allemaal op het internet ingevuld worden.

Doel
Met dit onderzoek willen we zogenoemde ‘voorspellers’ voor het ontstaan en voortduren van depressie vinden. Deze voorspellers kunnen ons in de toekomst vertellen welke vrouwen een grotere kans hebben op een postnatale depressie.

Wie kan er meedoen?
Alle vrouwen in Nederland die in het eerste trimester van hun zwangerschap zitten kunnen meedoen aan het onderzoek, via een deelnemende verloskundigenpraktijk.

Meer informatie
Meer informatie over het onderzoek kunt u lezen op onze website www.p5d-onderzoek.nl.

 

2. Informatie voor zwangere vrouwen die worden uitgenodigd voor het Promises onderzoek.

Introductie

PROMISES staat voor Pregnancy Outcomes after Maternity Intervention for Stressful Emotions. Oftewel, hoe gaat het met de kinderen van vrouwen die tijdens de zwangerschap angst- en/of depressieklachten hadden? En wat gebeurt er wanneer we deze vrouwen al tijdens de zwangerschap een therapie voor deze klachten aanbieden?

Achtergrond en onderzoeksdoel

Er is veel onderzoek gedaan naar angst– en/of depressieklachten tijdens de zwangerschap. Hieruit is gebleken dat vrouwen die hier last van hebben, een verhoogde kans hebben op kinderen met bijvoorbeeld een wat lager geboortegewicht. Daarnaast zou het kunnen zijn dat deze kinderen een licht verhoogde kans hebben op gedragsproblemen, zoals ADHD. Wij willen benadrukken dat het gaat om een verhoogde kans op deze problemen, we kunnen geen voorspelling doen per persoon.

We willen een onderzoek doen, om te kijken of een psychologische therapie de klachten kan verminderen of kan voorkomen dat deze terugkomen. We zullen ook kijken of deze therapie  gunstig is voor het kind. We weten al dat psychologische therapie, cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandeling is bij het ervaren van angst- en depressieklachten in het algemeen. Met dit onderzoek willen we kijken of deze therapie ook goed werkt om tijdens de zwangerschap de klachten te verminderen en de kans op een postnatale depressie te verkleinen.

Door aanstaande moeders al vroeg in de zwangerschap een therapie aan te bieden denken wij bij te dragen aan het welbevinden van moeder en kind.

Onderzoeksopzet

Omdat we willen weten of de behandeling tijdens de zwangerschap goed werkt, krijgt de helft van de deelneemsters naast de gebruikelijke zorg de cognitieve gedragstherapie. Deze therapie bestaat uit 10 tot 14 individuele bijeenkomsten van drie kwartier, waarvan een aantal tijdens de zwangerschap en een aantal na de zwangerschap. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden bij een therapeut bij u in de buurt. Na de bevalling is er ook de mogelijkheid om maximaal 4 bijeenkomsten bij u thuis te plannen. In de bijeenkomsten leert u bepaalde vaardigheden die u helpen om te gaan met de klachten die u ervaart.

De andere helft van de deelneemsters krijgt alleen de gebruikelijke zorg. Dit wordt gedaan om klachten tijdens en na de

zwangerschap, en de resultaten van de metingen bij de kinderen tussen de twee groepen goed te kunnen vergelijken. De gebruikelijke zorg betekent dat we u aanraden contact op te nemen met uw huisarts.

Op basis van loting wordt bepaald of u de therapie krijgt. Deelname aan dit onderzoek betekent dus niet automatisch dat u een therapie voor uw klachten aangeboden krijgt.

Indien u op dit moment behandeld wordt met een antidepressivum, kunt u dit gewoon voortzetten (in overleg met uw eigen huisarts of psychiater).

Alle deelneemsters aan het onderzoek ontvangen op gezette tijden een uitnodiging voor het invullen van een aantal vragenlijsten. Dit zal zijn bij 24 en 36 weken zwangerschap, en 6 weken, 4.5 maanden, 6 maanden, 12 maanden en 18 maanden na uw bevalling.

Wanneer we een uitslag vinden in de vragenlijsten waaruit blijkt dat u ernstige klachten heeft, nemen wij contact met u op. Wij zullen u dan aanraden om contact op te nemen met uw huisarts.

Met dit onderzoek willen we o.a. te weten komen wat het effect van de therapie op het kind is. Daarom zullen we de ontwikkeling en gedrag onderzoeken wanneer hij/zij anderhalf jaar oud is. Hierbij kunt u denken aan onderzoek zoals dat op het consultatiebureau gebeurt.

Ook zullen we een aantal vragen stellen, over bijvoorbeeld het slaapgedrag en de motoriek van uw kind. Deze onderzoeken en vragenlijsten worden bij het kind van alle deelneemsters afgenomen. Wanneer hier een uitslag wordt gevonden die extra aandacht behoeft, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Mogelijke voor- en nadelen

Wanneer u deelneemt aan dit onderzoek, wordt er iets gedaan met de klachten die u ervaart en die daardoor waarschijnlijk zullen afnemen, en eventuele klachten zullen mogelijk eerder onderkend worden met behulp van de screening. Daarnaast worden de ontwikkeling en het gedrag van uw kind in de gaten gehouden.

Deelname aan het onderzoek is voor u kosteloos maar neemt wel enige tijd in beslag; voor het invullen van de vragenlijsten schatten wij dat het u ongeveer 7 uur kost verdeeld over ruim 2 jaar, en daarnaast nog 2 uur voor de meting bij uw kind.

Wanneer u de psychologische therapie volgt, komt hier nog de tijd van de 10-14 individuele bijeenkomsten bij.

Daarnaast kunnen wij u geen garantie geven dat wanneer u de therapie ontvangt, u daardoor ook daadwerkelijk minder depressieve of angstige klachten heeft en er een gunstig effect op uw kind zal zijn.

Wie kunnen er meedoen?

Aan dit onderzoek kunnen vrouwen meedoen die voor de 15e week van hun zwangerschap milde tot matige klachten van angst en/of depressie ervaren op basis van de ingevulde vragenlijst van het P5D-onderzoek.

Opgave voor deelname

Bijgaand vindt u een antwoordkaart en een toestemmingsformulier die we graag van u terug ontvangen. Op deze antwoordkaart kunt u aangeven of u wel of niet mee wil doen met het

PROMISES onderzoek. Indien u aangeeft mee te willen doen, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Ook heeft u dan de mogelijkheid om vragen te stellen over het onderzoek.

Het invullen en terugsturen van de antwoordkaart én het tekenen van het toestemmingsformulier verplichten u tot niets. U kunt te allen tijde uw medewerking aan het onderzoek beëindigen.

Vergoeding

Als dank voor uw deelname aan het onderzoek krijgt u een Iris-cheque van 15 euro. Als reiskostenvergoeding ontvangt u 0,19ct per kilometer. De kilometers zullen wij berekenen met de ANWB-routeplanner.

Privacy en vrijwilligheid van deelname

Uw gegevens zullen vertrouwelijk en volledig anoniem behandeld worden.

U kunt op elk moment besluiten niet meer mee te doen met het onderzoek, u hoeft hier geen reden voor op te geven.

Voor het onderzoek kan het zijn dat we informatie nodig hebben over uw medische achtergrond (bijvoorbeeld om te kijken of u eerder depressie- en/of angstklachten heeft meegemaakt). Wij vragen daarom uw toestemming om uw huisarts te informeren over uw deelname aan dit onderzoek en informatie ten behoeve van het onderzoek op te vragen. Dit gebeurt alleen gedurende de looptijd van het onderzoek, dus totdat uw kind 18 maanden oud is. Daarnaast vragen wij uw toestemming om contact op te nemen met uw verloskundige en artsen verbonden aan de jeugdgezondheidszorg (o.a. in consultatiebureaus).

De Medisch Ethische Toetsingscommissie van het UMCG heeft aan de onderzoekers ontheffing verleend van de verplichting om een verzekering af te sluiten, omdat deelname aan dit wetenschappelijk onderzoek naar zijn aard voor u geen risico’s met zich meebrengt.

Rapportage

De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een verslag voor het Zorg Onderzoek Nederland (ZON) en in wetenschappelijke artikelen. We willen nogmaals benadrukken dat uw naam hierin niet genoemd zal worden. Indien u daarop prijs stelt, ontvangt u te zijner tijd een samenvattend verslag van de belangrijkste conclusies van het onderzoek.

Vragen

Voor vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens staan op de achterzijde van deze folder.

Heeft u de behoefte uw vragen voor te leggen aan een onafhankelijk arts, dan kunt u uw vragen betreffende dit onderzoek stellen aan een psychiater die niet betrokken is bij het onderzoek. Deze psychiater, de heer R. Bruggeman, is telefonisch bereikbaar onder nummer 050-3612067.

Meer informatie over ons onderzoek kunt u lezen op www.promises-onderzoek.nl.

 

Contact