header_overons

Fluxim studie

Kwaliteit van de ziekenhuiszorg bij vrouwen met een verhoogd risico op ruim bloedverlies rondom een bevalling: de FLUXIM studie.

Inleiding
Een van de problemen die zich bij een bevalling kunnen voordoen is het optreden van ruim bloedverlies. In medische termen wordt dit fluxus genoemd. Om dit ruime bloedverlies zoveel mogelijk te voorkomen of om dit goed te kunnen behandelen heeft de Nederlandse Vereniging van Gynaecologen richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen kunnen gynaecologen en andere behandelaren op de verloskamers helpen bij het behandelen van patiënten met ruim bloedverlies rondom de bevalling. 

Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek, waarvoor wij uw medewerking vragen, is om het handelen van de artsen en verloskundigen die de bevalling begeleiden op de verloskamer goed te bestuderen en om de (beoogde) kwaliteitsbevorderende werking van voornoemde richtlijnen te kunnen beoordelen. Deze informatie is zeer belangrijk om de ziekenhuiszorg bij vrouwen met een verhoogd risico op ruim bloedverlies rondom een bevalling te kunnen verbeteren. 

Opzet en belasting
We vragen aan iedereen die bij ons onder controle is voor de zwangerschap toestemming om, als er zich een risico op ruim bloedverlies zou voordoen, opnames te maken de korte periode na de geboorte van het kind. Omdat we niet van te voren kunnen zeggen bij wie dit het geval is, vragen we hiervoor aan iedereen die bij ons op de poli komt toestemming.

In deze opname zult u en uw kind onherkenbaar in beeld gebracht worden en de opname zal door de onderzoeker bekeken worden zonder dat zij op de hoogte zijn van uw Naam Adres en Woonplaats gegevens . De opname zal niet  bekeken worden door anderen dan de onderzoekers en de beelden zullen niet aan u worden terug gekoppeld . Na opname worden de beelden direct verstuurd naar de onderzoeker. De onderzoeker zal de beelden vernietigen nadat ze beoordeeld  zijn. 

Belasting voor de patiënt en eventuele risico’s en voordelen van het onderzoek
Deelname aan dit onderzoek betekent voor u in het algemeen geen toename van de belasting.

Vrijwilligheid van deelname
Uw medewerking aan dit onderzoek is vrijwillig. Als u toestemming geeft om aan dit onderzoek mee te doen, heeft u te allen tijde de vrijheid om op die beslissing terug te komen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven, wel wordt u gevraagd dit direct aan uw behandelend arts te melden. Het wel of niet meedoen heeft op geen enkele wijze gevolgen voor de verstandhouding met uw arts.

Geen deelname
Als u besluit geen toestemming te geven voor de opnames, dan willen we aan u vragen of u het goed vindt dat de gegevens over uw bevalling anoniem worden geregistreerd. Hiermee kunnen we zien of er een eventueel verschil is in percentage ruim bloedverlies tussen vrouwen die wel en niet met opnames zijn geregistreerd.

Deelname
Wanneer u besluit aan dit onderzoek deel te nemen vragen we u op de volgende pagina (op het informed consent formulier) een handtekening te zetten. Met de ondertekening verplicht u zich nergens toe (uw handtekening is niet 'bindend'), maar geeft u te kennen dat u deze informatie ontvangen en begrepen heeft en weet wat er van u verwacht wordt met betrekking tot het onderzoek.

Vertrouwelijkheid van de gegevens
U kunt ervan verzekerd zijn dat alle gegevens die tijdens dit onderzoek onder een code (d.w.z. zonder vermelding van uw naam adres en woonplaats gegevens) aan de onderzoekers verstrekt worden door uw behandeld arts, vertrouwelijk behandeld worden en dat niet-bevoegde buitenstaanders geen inzage hebben in uw gegevens. Ook uzelf kunt geen aanspraak maken op deze beelden. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden in een wetenschappelijke publicatie, maar ook dan zijn de gegevens niet tot u als persoon herleidbaar. 

Tot slot
Heeft U nog vragen of wilt U advies over deelname aan deze studie dan kunt u zich ook wenden tot een onafhankelijke, niet bij het onderzoek betrokken arts;  Drs. A. Eggink,  gynaecoloog Radboud ziekenhuis  (tel 024-3614747).

Voor meer informatie over de studie kunt u contact opnemen met  Mallory Woiski, gynaecoloog en hoofdonderzoeker. Telefoon: 024-3614747

 

Contact